Membri

Despre drepturile și obligațiile membrilor APMA

Calitatea de membru asociat se dobândeşte prin aprobarea de către Consiliul Director, prin votul majorităţii simple a membrilor prezenţi, a cererii de înscriere.

Membrii Asociaţiei pot fi membri fondatori, asociaţi, membri de onoare sau membri simpatizanţi.

 • Membru asociat – poate fi orice persoană fizică română sau străină, având capacitatea deplină de exercițiu, care aderă la statutul asociaţiei şi la scopul şi obiectul său de activitate și plăteşte cotizaţia la zi. De asemenea, poate fi membru al asociaţiei orice persoană juridică română sau străină, legal constituită, al cărei scop coincide cu cel al asociaţiei.
 • Membru de onoare — poate fi orice persoană cu cetăţenie română sau străină, recunoscută în plan naţional sau internaţional, ca o personalitate marcantă a societăţii civile.
 • Membru simpatizant — poate fi orice persoană cu cetăţenie română sau străină care prin activitatea desfăşurată nu impietează asupra imaginii sau reputaţiei asociaţiei şi contribuie la dezvoltarea financiară sau materială a asociaţiei.

 

Pentru a putea obţine calitatea de membru asociat al Asociaţiei, solicitantul va completa o cerere de înscriere asupra căreia Consiliul Director va decide în prima şedinţă subsecventă depunerii acesteia.

Pentru a putea obţine calitatea de membru de onoare sau membru simpatizant, solicitantul va completa o cerere de înscriere care va fi însoţită de un raport justificativ, detaliat, urmând a fi analizată şi aprobată de Consiliul Director.

Calitatea de membru al asociaţiei se dovedeşte cu legitimaţie tip. Legitimaţia de membru este netransmisibilă şi este valabilă numai dacă are aplicat timbrul anual. Timbrul anual se eliberează numai membrilor Asociaţiei care au plătit cotizaţia la zi.

 • Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:
 • deces;
 • renunţare la calitatea de membru;
 • excludere din asociaţie, în baza unor fapte care nu concordă cu scopul şi cu interesele acesteia sau dacă prin acţiunile întreprinse, încalcă prevederile statutare sau aduce prejudicii de imagine sau de patrimoniu asociaţiei, cu hotărârea unei majorităţi simple a membrilor Adunării Generale;
 • încetarea asociaţiei;
 • neplata cotizaţiilor pe o perioadă mai mare de 4 luni, în condiţiile în care s-a hotărât plata cotizaţiilor trimestrial sau pe o perioadă mai mare de 3 luni, dacă plata cotizaţiilor urmează a fi efectuată lunar;
 • orice altă cauză prevăzută de lege.

Drepturi și Îndatoriri

Drepturile membrilor asociați:

 • dreptul de a participa la adunările generale şi a-şi expune opinia prin vot;
 • dreptul de a alege organele de conducere şi administrare ale asociaţiei;
 • dreptul de vota şi de a fi ales în cadrul organelor de conducere ale asociaţiei;
 • dreptul de a participa la toate activităţile pe care le întreprinde asociaţia în vederea realizării scopului său;
 • membrii de onoare sau simpatizanţi au dreptul de a participa la şedinţele Adunării Generale, de a-şi exprima opiniile, de a propune proiecte şi linii de acţiune dar nu au drept de vot.

 

Obligațiile membrilor:
Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:

 • să cunoască şi să respecte prevederile statului şi hotărârile Adunării Generale.
 • să întreprindă, în calitate de membru al asociaţiei numai acele acte şi fapte care să nu contravin scopului acesteia;
 • să plătească cotizaţiile stabilite la termenele hotărâte. Cotizaţiile se vor plăti lunar sau trimestrial
 • să nu aducă prejudicii fizice sau morale activităţii asociaţiei, patrimoniului sau bunurilor acesteia;

 

Adeziune membru APMA