Propunerile APMA către CNAS privind CoCa 2022-2023

Către:              CNAS

În atenția:       Domnului Președinte Adrian Gheorghe

 

Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator APMA), principalul reprezentant al medicilor specialiști din ambulatoriu cu practică liberală a solicitat în repetate rânduri regândirea coerentă a întregului pachet normativ ce guvernează acordarea serviciilor de sănătate la nivelul țării noastre, pentru a-l aduce la nivelul dezvoltării actuale a medicinii, asigurării unei mai bune accesibilități a pacienților la serviciile medicale, a unei reale piețe concurențiale în care CNAS este un partener și nu o autoritate a statului, în care toți actorii sistemului se află pe același plan.

Astăzi, prin politici proaste, populiste, am ajuns să nu îndeplinim niciunul dintre aceste deziderate. Lucrăm într-un sistem bolnav, unde finanțarea nu urmărește pacientul sau nevoile acestuia ci interesele unora, unde CNAS se consideră în mod eronat și legiuitor și organism de control și finanțator, unde cifra de afaceri a furnizorilor este mai importantă decât calitatea serviciilor prestate și lista ar putea continua.

APMA a inițiat ca urmare a anunțului făcut de CNAS o amplă consultare a membrilor săi pentru a identifica acele probleme care sunt considerate cele mai importante a fi schimbate.

Aceste probleme interesează toate palierele legislative și normative: Legea 95, Codul fiscal, Contractul Cadru, Normele de aplicare ale acestuia, diverse Ordine de Ministru, etc.

Considerăm de aceea modelul de formular de trimitere a propunerilor profund defectuos, deoarece afectează coerența propunerilor trimise, deși aparent ușurează munca funcționarilor care centralizează aceste propuneri.

În același timp, alăturarea unor propuneri referitoare la subiecte atât de variate (Legea 95, Cod Fiscal, Lege a bugetului, Contract cadru, Norme, ordine de ministru) nu face decât să întărească imaginea de superficialitate și amatorism a celor care coordonează acest proiect, cu atât mai mult cu cât se referă la subiecte care depășesc limitele legale ale CNAS. Cum se poate pronunța CNAS, sub a cărei coordonare s-a demarat acest proces de consultări asupra unor subiecte care necesită modificări legislative în condițiile în care ea însăși nu are inițiativă legislativă?

Cine va analiza transparent propunerile primite? Care sunt criteriile de validare a le acestora? Unde este consensul transpartinic care ar garanta implementarea lor, indiferent de componența vremelnică a unui guvern?

Cu toate acestea, APMA a decis să se implice în acest proiect printr-o largă consultare a membrilor săi din toate regiunile țării, indiferent de specialitate și mediu urban sau rural în care își desfășoară activitatea.

Cele mai importante propuneri, care au revenit aproape unanim sunt următoarele:

 1. Respectul ce trebuie acordat de către Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate partenerilor din sistem, atât furnizori de servicii de sănătate cât și medici, asistenți, etc. Crearea unui adevărat parteneriat trebuie să fie o realitate,  nu un etern deziderat.
 2. Așezarea pe poziții de paritate a CNAS și reprezentanților sistemului de sănătate, Colegiului Medicilor din România, asociațiilor profesionale și patronale din sănătate
 3. Scoaterea controlului din sfera de atribuții a CNAS și înființarea unei Autorități independente de control în sănătate. Nu este normal ca judecarea și arbitrarea eventualelor litigii dintre CNAS și furnizori să fie făcută tot de CNAS în condiții de reală egalitate dintre parteneri contractuali.
 4. Modificare a prevederilor legale astfel încât și furnizorii de servicii medicale organizați sub forma de PFA (CMI; CMA; CMG și SCM) să poată aplica pentru proiecte pe fonduri europene
 5. Modificarea Codului Fiscal astfel încât și furnizorii de servicii medicale să poată să își deducă TVA pentru echipamentele și consumabilele medicale, sau stabilirea unei cote de TVA redusă la 5% pentru acestea. Dacă se poate pentru turism, IT, construcții, considerăm că și sănătatea ar trebui să beneficieze de o astfel de înlesnire.
 6. Eliminarea distincției dintre consultări și negocieri pentru adoptarea Contractului Cadru. Dacă CMR, OAMMR, etc, reprezintă profesioniștii din sistem, acestea nu pot reprezenta prin chiar statutele lor  furnizorii de servicii medicale. CMR, OAMMR, etc nu sunt nici sindicate, nici patronate, nici asociații profesionale. Solicităm deci ca toate acestea organizații să fie incluse în formatul de negocieri și păstrarea consultărilor pentru organizațiile de pacienți.
 7. Stabilirea clară prin lege a unui circuit optim pentru pacienți între medicul de familie, medicul specialist in ambulatoriu, spital și îngrijiri la domiciliu, spre deosebire de situația actuală când ocolirea ambulatoriului conduce la internări nejustificate și risipă de fonduri.
 8. Debirocratizarea actului medical prin eliminarea tuturor actelor repetitive, consumatoare de timp în defavoarea actului medical. Integrarea SIUI cu toate componentele sale asociate (PIAS, CEAS, DES, etc) cu RENV, PNS, etc, introducerea cat mai rapida a biletelor de trimitere electronice nu ar face decât să crească calitatea actului medical.
 9. Regândirea sistemului de finanțare în stomatologie, prin programe de prevenție și asistență centrate pe realități. Sistemul de astăzi și-a demonstrat falimentul și prin aceea că avem cel mai mare număr de edentați din Europa.
 10. Actualizarea ordinelor de ministru care reglementează activitatea medicală, prin aducerea acestora la nivelul zilelor noastre (atele Kramer în orice cabinet, Deslanozid în trusa de urgență, etc) .
 11. Eliminarea programului de lucru obligatoriu al furnizorilor aflați în contract cu Casa de asigurări. Nu suntem angajații Casei, suntem parteneri contractuali iar programul de lucru trebuie adaptat la realități și stabilit de fiecare furnizor în parte. Plata furnizorilor se face la numărul de servicii prestate, nu la orele petrecute la birou precum funcționarii publici.
 12. Reintroducerea in calitate de membri cu drepturi depline în componența comisiilor paritare a reprezentanților furnizorilor, nu prin intermediul unor ”pălării” de tip confederații sindicale sau patronale, ci direct prin reprezentanți desemnați la nivel central sau județean. Comisiile paritare au rolul de a negocia la nivel local detaliile contractului cadru.
 13. Eliminarea obligativității angajării unui asistent medical în fiecare cabinet medical. Există specialități unde poate fi mult mai util un registrator medical (ex: psihiatrie).

Pe lângă aceste principii care s-au regăsit în cvasiunanimitatea propunerilor venite din partea membrilor APMA, grupurile de lucru pe diversele specialități medicale, constituite din medicii membri APMA cu aceeași specialitate sau din specialități înrudite au elaborat propuneri specifice acestora. În continuare am sintetizat majoritatea acestora. Veți constata că unele propuneri se regăsesc redundant, fiind expresia importanței acordate de către profesioniștii din sănătate.

Cum specificul acestei runde de consultări a fost tocmai caracterul deschis al acestora, le vom lista în cele ce urmează.

 

Dr. Cosmin Alexandrescu

Președinte APMA